Januarie 1942 tot Desember 1942

 • Januarie 1942: Bouwerk neem in aanvang.
 • 24 Januarie 1942: Die kerkraad van Pretoria bespreek die plegtigheid wat sou plaasvind by die hoeksteenlegging van ‘n eie kerkgebou in Pretoria-Noord.
 • 31 Januarie 1942: Die hoeksteen word gelê deur Ds. J. A. Schutte.
 • 20 Februarie 1942: Kerkraad besluit om by die kerkraad van Pretoria aansoek te doen om as selfstandige kerk af te stig.
 • 9 April 1942: Br. M.C. Smit (oom Kerneels) toe nog dooplidmaat, word gekies as eerste koster.
 • 26 April 1942: Die akte van afstigting word aan die gemeente verduidelik en algemeen aangeneem.
 • 30 April 1942: Bouwerk is voltooi en die eerste kerkraadsvergadering vind plaas. Opdrag word aan Ds. Schutte gegee om die stigting van die gemeente te reël en die datum vas te stel.
 • 2 Mei 1942: Kerkgebou word in gebruik geneem.
 • 20 Mei 1942: ‘n Ooreenkoms word tussen Pretoria en Pretoria-Noord onderteken met die oog op afstigting.
 • 6 Augustus 1942: Oudl. J. H. de Klerk ooper die gedagte van ‘n eie predikant.
 • 9 Augustus 1942: Mej Buys bedank as orreliste en Br. A. du Plessis (oom Andries), tannie Hannie se man, word aangestel.
 • 10 September 1942: Die klassis word ingelig.
 • 8 Oktober 1942: Pretoria-Noord word ingelig dat hulle besoek sal word deur ‘n kommissie van Pretoria om die aangeleentheid te bespreek.
 • 15 Oktober 1942: Kommissie besoek Pretoria-Noord. Hulle advies was om oor te gaan tot die beroeping van ‘n predikant.
 • 18 Oktober 1942: Die gemeente aanvaar die aanbeveling.
 • 19 Desember 1942: Kerkraadsvergadering word gehou om ‘n tweetal te stel.
 • 27 Desember 1942: ‘n Beroep word uitgebring op Ds. P. J. Coetzee. Hy het die beroep bedank.

Januarie 1943 tot April 1953

 • 10 Januarie 1943: ‘n Beroep word uitgebring op Ds. G. E. C. Malan.
 • 5 Februarie 1943: Ds. G. E. C. Malan deel die kerkraad mee dat hy die beroep opvolg.
 • 20 Maart 1943: Ds. G. E. C. Malan en sy vrou word ontvang en dieselfde dag bevestig as die eerste predikant van Pretoria-Noord.
 • 14 Julie 1944: Die kerkraad koop die huis van Ds. Malan by hom en dit dien as eerste pastorie van die gemeente.
 • 7 Mei 1948: Ds. G. E. C. Malan gee kennis dat hy ‘n beroep van Pietersburg ontvang het.
 • 11 Junie 1948: Ds. G. E. C. Malan gee kennis dat hy die beroep na Pietersburg aanvaar het.
 • 14 November 1948: Ds. W. F. Venter, van Louis Trichardt word beroep.
 • 9 Desember 1948: Ds. W. F. Venter gee skriftelik kennis dat hy die beroep na Pretoria-Noord aanvaar.
 • 5 Maart 1949: Ds. W. F. Venter word as tweede predikant van die gemeente bevestig.
 • 10 April 1952: ‘n Besluit word geneem om die lidmate te vra vir die skenking van twee daglone vir die boufonds.
 • 11 September 1952: Daar word aanbeveel dat ‘n argitek geraadpleeg word en dat verskillende kerke besoek word en dat ‘n kostebepaling gedoen word. Planne moet ook in plek gebring word om fondse vir die doel in te samel.
 • 11 Desember 1952: Kennis word gegee dat ‘n onderhoud met argitek Dykstra gevoer is oor die koste van die verskillende modelle.
 • 15 Januarie 1953: Planne van die voorgestelde kerkgebou word aan die kerkraad verduidelik.
 • 9 April 1953: Kerkraad besluit op die plan van die kerk wat gebou moet word.

Januarie 1954 tot Desember 1960

 • 14 Januarie 1954: Ds. W. F. Venter versoek die kerkraad om in beginsel goed te keur dat hy sy eie huis bou, en dat ‘n behuisingstoelaag voortaan aan hom betaal sal word. Die kerkraad keur dit goed.
 • 20 Mei 1954: ‘n Besluit word geneem om twee erwe – die huidige terrein – aan te koop. Daar word besluit dat Pienaarsrivier oorgaan na die Gereformeerde Kerk Warmbad.
 • 14 Januarie 1955: Ds. W. F. Venter betrek sy eie huis in Wesstraat 23, Pretoria-Noord.
 • 26 Mei 1955: Tenders vir die bou van die kerkgebou word gesluit.
 • 14 Junie 1955: Die tender van Mnr. Single word aanvaar.
 • 24 September 1955: Die hoeksteen van die gebou word deur Ds. W. F. Venter gelê.
 • 11 April 1956: Daar word besluit om die ou kerkgebou te verkoop.
 • 11 Augustus 1956: Die nuwe kerkgebou word in gebruik geneem.
 • 9 Desember 1956: Die verkoop van die eerste pastorie is afgehandel.
 • 6 Maart 1959: Die kerkraad koop die half-erf aangrensend tot die bestaande eiendom.
 • 1 Julie 1960: Daar word in beginsel goedgekeur dat die gemeente verdeel word.
 • 27 September 1960: Die klassis Pretoria keur die aansoek om afstigting goed.
 • 11 Desember 1960: Die afstigting van “Onderstepoort” – huidig bekend as Wonderboompoort – vind plaas.